Polityka prywatności

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), wskazujemy co następuje:

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „HEBAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 05-077) przy ul. Trakt Brzeski 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000437890, NIP: 9521255233 („Administrator”).
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. na podstawie Państwa wyraźnej zgody w celach określonych szczegółowo w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy handlowej pomiędzy Państwem oraz Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. w celach analitycznych (np.: doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów Administratora na podstawie Państwa uwag na ich temat i Państwa zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  1. imię i nazwisko lub firmę (w przypadku przedsiębiorców),
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. adres email,
  5. nazwa konta w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram),
  6. numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).
 4. Odbiorcy danych.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. pracownicy lub współpracownicy Administratora,
  2. podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  3. podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie – w przypadku, gdy nabyty przez osobę, której dotyczą dane osobowe towar jest przesyłany pocztą lub przesyłką kurierską lub w przypadku kontaktów drogą listową,
  4. inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych, w szczególności w celu realizacji na rzecz Administratora usług księgowych oraz usług wsparcia technicznego (IT).
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 6. Okres przechowywania danych.
  Dane osobowe przetwarzane w związku ze składaniem zamówień lub zawieraniem umów handlowych ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów lub zamówień. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
  1. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  2.  dostępu do danych,
  3. sprostowania danych,
  4. usunięcia danych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie.
  9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona jest wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Osoba, które dane osobowe dotyczą jest uprawniona do otrzymania od Administratora danych osobowych tej osoby przetwarzanych przez Administratora. Dane osobowe powinny być przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”).
 8. Pliki Cookie
  Na stronie internetowej Administratora stosowane są pliki typu „Cookie”. Pliki Cookie stosowane są w celu poprawnego działania strony internetowej i uniknięcia konieczności składania przy każdorazowej wizycie na stronie internetowej Administratora oświadczenia, że użytkownik zapoznał się z Polityką prywatności. Pliki Cookie są przechowywane przez czas określony w parametrach plików na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora, o ile wcześniej ta osoba nie usunie ich wcześniej, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Pliki cookie stosowane są także na stronach internetowych portali społecznościowych (Facebook, Instagram) na których Administrator posiada swój fanepage oraz są wykorzystywane w celach określonych w regulaminach tych portali społecznościowych.
 9. Kontakt z Administratorem.
  Dane kontaktowe do Administratora:

  1. adres korespondencyjny: „HEBAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Trakt Brzeski 73, 05-077 Warszawa;
  2. telefon: 22 760 89 24
  3. adres email: tomasz.was@heban.pl

IX. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przez Administratora umowy handlowej lub realizacji zamówienia handlowego.

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.